Privacy Policy

Adatvédelem / Adatvédelmi szabályzat

A Youventus Rádió, a Danubius Rádió, a BDPST ROCK Rádió és a Roxy Rádió weboldalak és applikációk üzemeltetője a Danubius Media Kft.

Székhely: H-1119 Budapest, Solt utca 7/a. 1/3.

Adószám: 23437168-2-43

Vezető tisztviselő: Szabó Marcell ügyvezető

 

Weboldal: www.danubiusradio.hu | www.youventusradio.hu | www.bdpstrock.hu | www.roxyradio.hu

Adatkezelés: info (kukac) danubiusradio.hu | info (kukac) youventusradio.hu | info (kukac) bdpstrock.hu | info (kukac) roxyradio.hu

Ezen tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2023.06.14.

Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon, melyeket Ön ezen weboldal használata során, valamint a promóciók, akciók és egyéb szervezett programok, valamint a Danubius Media Kft. egyik tagjával valója során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre bocsátható, vagy a Danubius Media Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció érdekében szabad kommunikáción nyilvánosságra hoz.

Ha bármilyen cég kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, használja ezt a weboldalt, vagy tájékoztatást nyújtana a rendelkezésünkre, vagy nyilvánosságra hozna, hogy kapcsolatba léphessen a weboldalunkkal KAPCSOLAT menüpontjában található elérhetőségeinken.

Időről időre ez a tájékoztató változhat, a különböző frissítések miatt. A Danubius Media Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy figyelje meg a változások jelenlétét.

Ezt kéri, e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát. Az információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és elfogadja.

Ezen weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja a személyes adatokat fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Számunkra kiemelt fontosságú a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. A Danubius Media Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési ellátást, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényesre juttatásához szükségesek. A Danubius Media Kft. a honlap használatán keresztül eljuttatott összes adatot egy védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek jelen vannak ADATVÉDELEM-ben a rádióban, vagy honlapon hirdető, vagy más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promóciójához, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyanígy nem tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Milyen gyűjtünk ügyfeleinkről?

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt, vagy igénybe veheti szolgáltatásainkat úgy is, hogy nem ad tájékoztatást a részünkre. Ugyanis, bizonyos oldalakon, vagy bizonyos szolgáltatásokkal kérünk Önnel kapcsolatos adatokat, és a cégünk valamelyik tagjával való kommunikációja során az önkéntes rendelkezésünkre bocsátott, valamint a Danubius Media Kft.-vel összefüggő internetes kommunikációt önkéntesen is nyilvánosságra hozhat ilyen adatokat.

Az információkat tartalmazhatják:

• az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail címét, fax- és telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;

• az Ön korát és nemét, személyes és szakmai érdeklődési körét, demográfiai adatait, és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatait, szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáit.

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi Törvény) szerinti személyes adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi és minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Ezen iránymutatásban a „személyes adat” és az „Önnel kapcsolatos információ” kifejezéseket rokonértelműként használjuk.

Miért van szükségünk az Ügyfeleinkkel kapcsolatos bizonyos információkra?

Az Önnel kapcsolatos a következő célok érdekében használjuk fel:

• regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása érdekében (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);

• piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése érdekében (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél – igényfelmérés végzését);

• az általunk ajánlott helyszínek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése érdekében;

• az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásainkat Ön részére), valamint minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében;

• ingyenes nyereményjátékok, vetélkedők és promóciók szervezése céljából;

• Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál alkalmazott adott részünkre vonatkozó információ, az erről való döntéshez; valamint

• a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció érdekében.

Az Önnel kapcsolatos információk felhasználása szempontjából a fenti célokat, a Danubius Media Kft.-hez tartozó rádiós kezeléseket.

Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést (a) valamely megkötése, vagy teljesítése során hozták létre, feltéve hogy azt Ön létrejött, vagy (b) olyan törvény lehetővé teszi, amely lehetővé teszi az Ön jogosságát. érdekeit biztosító ellátás is megállapítja. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntésben Önt – kérelmére – tájékoztatni fogjuk az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintett álláspontja kifejtésére lehetőségről.

Hogyan gyűjtjük az információt?

Az Önnel kapcsolatos különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

• amikor a Danubius Media Kft. és partnerei weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;

• amikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásainkon keresztül, vagy más módon lép kapcsolatba a kapcsolatunkkal és információval kapcsolatos rendelkezésünkre, vagy;

• az információt a Danubius Media Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció az Ön szabaden nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos együtt kezelhető és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolható olyan, amely az Ön más módon biztosít féltől származó lehetőséget, vagy melyeket harmadik szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve különálló adatbázisokban is.

Az Önnel kapcsolatos információkat csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, elérése miatt a gyűjtésére sor kerül, illetve addig, amíg minden szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk szükségtelen mértékben, sem olyan, amelyekre szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást Öntől többek között az alábbi formákban szerezzük be:

• elektronikus úton külön szövegben;

• nyomtatott dokumentumon írásban rögzítjük, hogy a személyes adatoknak az iraton való megadásával Ön is megkapja az adatkezelést;

• telefonon, a beszélgetés előtt Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézővel folytatott beszélgetés rögzítésre kerülhet és az adatkezeléssel kapcsolatos rögzítésre kerülhet;

• az információt a Danubius Media Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció az Ön szabaden nyilvánosságra hozza.

Névtelen információk esetén az alábbiak szerint járunk el:

Mikor Ön felkeresi ezen weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk e segítséget nyújtanak keresést a weboldal-gyűjtés felhasználói által preferált szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag a belsőleg felhasználásra, amelyek kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen, vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, így nincs ilyennek Személyes Adatnak, amely nem tartozik ezen iránymutatás hatálya alá.

Az Ügyfeleinkkel kapcsolatos ügyeket nem bocsátjuk rendelkezésre.

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

• abban az esetben, ha alkalmazottaink, a Danubius Media Kft. tagjai, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink a végrehajtandó feladatok ellátása miatt a szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó adatszolgáltatást) számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, nyereményjátékokat, vetélkedőket, illetve promóciós célokat);

• abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel kapcsolatos közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

• jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel (ideértve a Danubius Media Kft. partner hálózatának tagjait), vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződést rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

• ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és;

• A megfelelő biztonsági kezelést annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, termék, nyilvánosságrahozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlen válás ellen.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információ a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban megfelelően kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

A kezelt felhasználói Személyes adatok köre:

Ha a Felhasználó a honlapon valamely felületet látogatja, az Adatkezelő rendszere rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: lakóhely, email cím, IP cím.

Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatási üzenetet (pl. email) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó email címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatást nyújtja, amely szükséges és a határidőn belül kezeli.

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

Adatkezelő a tesztre szabott minőségi kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-kat) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az általunk alkalmazott cookiek típusai:

analitika, követő cookiek; b) munkamenet (session) cookiek, csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart; c) állandó cookie: a Felhasználói létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés . Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó felhasználóiban marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Harmadik személyek által alkalmazott cookiek:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltató hirdetéseket Honlapon és azon kívüli kezelésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló funkciót tilthatják le a Google cookiek használatával.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb lehetőséget lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokat a cookie alkalmazáson keresztül. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítási mentést is, mint például a bejelentkezési információkat.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookiekat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó beállításában meg lehet változtatni az egyes cookie-k alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookie-k használatát, a Szolgáltató letiltási cookie-kat helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezheti el cookie-kat, amikor a következő alkalommal meglátja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kívánja a cookie-kat, a Felhasználó megváltoztathatja a beállító beállítását. Ha a Felhasználó felhasználói beállítások megváltoztatása használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez. A Honlap cookiek nélkül nem megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https://www.youronlinechoices.eu.

A kerülési rendszerek működtetése során technikailag rögzítő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítése. Ide tartozik a

Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és a végén. Az automatikus rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, illetve ki a lépéskor belépéskor.

Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő és a külső szolgáltató fér hozzá.

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, , hogy akár mi, akár harmadik fél felhasználhassa (ideértve kereskedelmi partnereinket is) ezen a közvetlen értékesítési célokra. Ezen a kínált értékesítési célokra használjuk fel, ha jogszabály másként nem rendelkezik.ha Ön nem kívánja

Az Ön hozzájárulása szükséges Személyes Adatainak kezeléséhez, az adott információ kérő oldalon az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező feltüntetésével fogjuk azt kérni a véglegesítést (pl. „Feliratkozás”) előtt. A megjelölendő „hozzájárulás” mező vonatkozhat különböző jellegű információkra, illetve értékesítési célokra egyszerre többfélére is.

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja a korábbi álláspontját és korlátozását és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti azt a kapcsolatot, amely a következő elérhetőségünkhöz kapcsolódik: Danubius Media Kft. | info(kukac)danubiusmedia.hu.

Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenes álláspontjának változtatására. Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelő joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától 30 napon belül teljesítjük. Az Ön Személyes kezelésével kapcsolatos hozzánk fordulni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az Impresszum pontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Kérd, segítsen abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Ön úgy találja, hogy bármilyen, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információs helytelen vagy hiányos, lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőséggel. Bármely ilyen információ a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen; jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni; és követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek kár megtérítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati beállításokat az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. tényleges jelen, hogy egyes esetekben, a tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) bekezdése alapján is kezeli. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatos további információkat kérhet.

Az Önnel kapcsolatos információk védelme érdekében kötelességünk az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát,

különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, szállítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelésével kapcsolatos vizsgálatunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

• kódolás, ahol ez lehetséges

• jelszavas védelem segítségével, ahol ez alkalmas, és

• azhoz való hozzáférés korlátozásával (információk csak azon alkalmazottaink férhetnek, akik számára a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kapcsolat

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőségeket, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, amelyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

;